Yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An thường xuyên theo dõi diễn biến của bão GONI (bão số 10) trên hệ thống thông tin đại chúng, để có biện pháp phòng chống kịp thời