Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã; tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thường xuyên theo dõi tin dự báo bão trên hệ thống thông tin đại chúng, để chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống, hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xẩy ra.